Aktualność

Regulamin konkursu „BEZPIECZNE LATO 2014"
Arkadiusz Gmitrzak
poniedziałek, 19 maja 2014

Regulamin konkursu

„BEZPIECZNE LATO 2014"

 §1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem") pod patronatem Prezydenta Miasta Bialegostoku organizowany jest przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 23, 15-950 Białystok, nr KRS 0000098259 o numerze NIP 542-19-53-071, Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warszawska 29, 15-062 Białystok, nr KRS 0000225587 o numerze NIP 542-020-78-39, oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej O.P.P z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, nr KRS 0000186577 o numerze NIP 634-252-86-48, zwanych dalej „Organizatorem".

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18  (słownie: osiemnaście) lat.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być, członkowie komisji konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wymienionych w tym punkcie. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

§2

Czas trwania i miejsce Konkursu  

Konkurs odbędzie się od 1 czerwca 2014 do 30września 2014 roku na terytorium Polski.

§3

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie osoby, które między 1 czerwca 2014r. a 30 września 2014 r. oddadzą przynajmniej dwukrotnie honorowo krew lub jej składniki.

2.  Krew lub jej składniki muszą być pobrane przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (RCKiK w Białymstoku)
w miejscach stacjonarnego poboru krwi na terenie województwa podlaskiego lub podczas wyjazdowych akcji pobierania krwi.

3.  Honorowe oddanie krwi lub jej składnika zostanie każdorazowo odnotowane
w systemie komputerowym IBS32 obsługiwanym przez RCKiK w Białymstoku.

4.   Po zakończeniu Konkursu zostanie przygotowana lista osób które oddały w trakcie trwania Konkursu krew lub jej składniki przynajmniej dwa razy.

5. Na podstawie listy komisja konkursowa sporządzi imienne kupony uczestników Konkursu przy czym dwukrotnemu oddaniu krwi lub jej składnika będzie odpowiadał jeden kupon, zaś każdemu kolejnemu (trzeciemu, czwartemu) kolejne kupony.

6. Każdy kupon będzie zawierał imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nr kartoteki w systemie IBS32 pozwalający na jednoznaczną identyfikację uczestnika Konkursu.

7.  Termin losowania nagród (data i godzina) będzie ustalony najpóźniej do 01 października 2014 roku. Spośród kuponów konkursowych w trakcie jawnego losowania zostaną wylosowane kupony do poszczególnych nagród. Miejscem losowania będzie siedziba RCKiK w Białymstoku.

8.  Ilość wylosowanych kuponów konkursowych będzie zależna od ilości Nagród (zwanych dalej „Nagrodami” lub „Nagrodą”) w dniu losowania, przy czym organizatorzy gwarantują nie mniej niż trzy Nagrody.

9.  Jednemu wylosowanemu kuponowi konkursowemu może odpowiadać tylko jedna Nagroda.

10.  Imię i nazwisko każdego uczestnika Konkursu który wygrał Nagrodę zostanie podane podczas jawnego losowania, na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń  znajdującej się przy siedzibie SHDK w Białymstoku.

11.  Każdy uczestnik Konkursu który wygrał Nagrodę zostanie powiadomiony listownie lub telefonicznie o przyznaniu Nagrody.

12.  Warunkiem wydania Nagrody będzie, odpowiedź na pytanie konkursowe związane
z honorowym krwiodawstwem, okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem pozwalającego na jednoznaczną identyfikację uczestnika konkursu.

13.  Każdy uczestnik konkursu wypełniając przed oddaniem krwi lub jej składnika standardowy "Kwestionariusz dla krwiodawców" tym samym składa oświadczenie wraz ze zgodą na podanie wybranych danych osobowych do publicznej wiadomości (imię, nazwisko).

14.  Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

15.  Każdy uczestnik Konkursu ma prawo (do dnia losowania Nagród) do wycofania swego udziału w Konkursie. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie
i przekazać je osobiście lub listownie do Organizatora Konkursu. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 §4

Zadania Komisji Konkursowej

 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.

W skład Komisji Konkursowej będzie wchodzić 7 osób, w tym 3 osoby będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża.

2.   Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a)      czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu,

b)     sprawdzenie prawidłowości odpowiedzi konkursowych.

3.   Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§5

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu

1. Ogłoszenie o zwycięzcach Konkursu i przyznanie Nagród opublikowane będzie na stronie www.rckik.bialystok.pl  oraz na tablicy ogłoszeń przy siedzibie SHDK
w Białymstoku.

2.  Nagrody przyznawane w Konkursie są nagrodami rzeczowymi.

3.   Należny od Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach, określony art.30 ust.l pkt.2 Ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uiszcza uczestnik konkursu, lub dobrowolnie sponsor nagród w wysokości określonej właściwym przepisem,  – dotyczy Nagród których wartość przekroczy 760 PLN brutto.

4.   Organizator Konkursu nie przewiduje Nagród, dla których wartość pojedynczej Nagrody przekroczy 5000 PLN podlegających Ustawie o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z 2009r.) w związku z tym nie będzie wymagana obecność notariusza podczas losowania Nagród.

§6

Odbiór Nagród

1. W celu odebrania Nagrody Uczestnik Konkursu powinien zgłosić się osobiście, najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia losowania kuponów konkursowych (§3, ust.7) do siedziby RCKiK w Białymstoku lub jednego z jego Oddziałów. Wylosowane Nagrody główne będą wręczane na uroczystości związanej z obchodami „Dni Honorowego Krwiodawstwa”   listopad/grudzień 2014 roku.

2.  W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika Konkursu po odbiór nagrody w terminie wskazanym powyżej, roszczenie o jej wydanie wygasa.

§7

Dane Osobowe Uczestnika Konkursu

1. Honorowe oddawanie krwi lub jej składnika jest potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w § 3 Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2.  Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: imię i nazwisko, zamieszkiwana miejscowość, numer telefonu Uczestnika Konkursu, oraz PESEL.

3.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i upoważnia Organizatora, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, do utrwalenia, publikowania lub innego rozpowszechniania, ogłaszania, nadawania za pomocą wizji lub fonii we wszelkich środkach masowego przekazu w systemie, standardzie lub formacie oraz w sposób wybrany przez Organizatora, w tym w szczególności na stronie internetowej www.rckik. bialystok.pl , jego/jej imion, nazwisk, wizerunku, od dnia nabycia prawa do Nagrody.

4.   Zbiór danych osobowych jako zbiór tymczasowy zostanie usunięty 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o zwycięzcach konkursu na stronie www.rckik.bialystok.pl

§8

Reklamacje

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.  Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie, z których w ramach Konkursu będą korzystać Uczestnicy.

§9

Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z poźn. zm.).

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych Uczestników Konkursu spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Konkursu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl.

5.  Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w § 3 Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.

6.  Informacje o Konkursie, w tym niniejszy regulamin, dostępne są przez cały okres trwania Konkursu w Siedzibie SHDK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej - Curie 23.

 

Regulamin konkursu „BEZPIECZNE LATO 2014"