Informacje dla krwiodawców

 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW KRWI I DAWCÓW KRWI

 

1. Kandydat na dawcę lub dawca krwi zgłaszający się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku/ Terenowego Oddziału (RCKiK/TO) wypełnia Kwestionariusz dla krwiodawców. W celu kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników konieczna jest weryfikacja Kwestionariusza dla krwiodawców przez lekarza kwalifikującego dawcę do oddania krwi lub jej składników, przeprowadzenie wywiadu medycznego a także analiza wykonanych badań kwalifikacyjnych (morfologia krwi/HGB). Analizowane są też badania diagnostyczne pobierane podczas oddawania krwi (oznaczenie grupy krwi oraz markerów chorób wirusowych: HIV, HBV i HCV a także kiły) w celu kwalifikacji krwi do użytku klinicznego. Dawca wyraża w Kwestionariuszu dla krwiodawów pisemnie zgodę na pobranie krwi.

2. Istnieje możliwość czasowej lub stałej dyskwalifikacji lekarskiej w sytuacji, gdy oddanie krwi może nie być wskazane ze względu na stan zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi lub przetoczenie pobranej krwi mogłoby stworzyć zagrożenie dla biorcy. W przypadku wykrycia we krwi kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi zakażenia HIV, HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą przetoczeń, dawca będzie zdyskwalifikowany w oddawaniu krwi a oddana przez niego krew zniszczona.

3. Informacja o przyczynie stałej lub czasowej dyskwalifikacji umieszczona będzie w systemie publicznej służby krwi z zachowaniem ochrony danych osobowych.

4. Istnieje możliwość wycofania zgody na oddanie krwi: przed zabiegiem lub podczas zabiegu a także poinformowania po oddaniu krwi o jej niezdatności do przetoczenia.

5. W każdej chwili krwiodawca ma możliwość wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości – zadania dodatkowych pytań i uzyskanie na nie wyczerpującej odpowiedzi.

6. W przypadku wystąpienia po oddaniu krwi jakichkolwiek objawów chorobowych krwiodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym lekarza RCKiK/TO, ponieważ przez to krew  może być nieprzydatna do przetoczenia.

7. RCKiK/TO ma obowiązek poinformowania dawcy krwi o nieprawidłowych wynikach badań diagnostycznych mających znaczenie dla jego zdrowia. W razie otrzymania zawiadomienia o konieczności odbioru wyników badań dawca krwi zobowiązany jest do terminowego zgłoszenia się do RCKiK w Białymstoku/TO.

8. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji krwiodawcy konieczne jest powiadomienie o tym RCKiK w Białymstoku/TO.

9. W przypadku niewykorzystania krwi lub jej składników pobranych od dawcy do celów klinicznych, istnieje możliwość przetworzenia ich w produkty lecznicze pod warunkiem uzyskania zgody od kandydata na dawcę lub dawcy krwi.

10.  W czasie zabiegu oddawania krwi u niewielkiej liczby dawców (ok. 2-3% dawców pierwszorazowych i ok. 1-2% dawców wielokrotnych) może wystapić, zwykle krótkotrwałe, omdlenie. U niektórych osób jedynie widok krwi lub przyrządów do jej pobierania może również spowodować krótkotrwałe omdlenie. Ponadto, co zdarza sie niezwykle rzadko, niewłaściwe wykonane nakłucie żyły, a następnie zbyt krótkie utrzymywanie opatrunku uciskowego po pobraniu krwi, może spowodować powstanie krwiaka ("siniaka") w okolicy nakłucia.