Szkolenia

Platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych", została uruchomiana platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

Platforma znajduje się na stronie internetowej https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl i jest kierowana do pielęgniarek/położnych, lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.

 

 


 

Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 16.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej i lekarzy.

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest odpowiednie doświadczenie zawodowe (co najmniej 1 rok stażu pracy w pełnym wymiarze godzin w pracowni serologii lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy, przez okres nie dłuższy niż trzy lata), potwierdzone zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika laboratorium lub Dyrektora placówki. Zaświadczenie lub jego kopię należy dołączyć do zgłoszenia na kurs.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko; dane kontaktowe (nr tel. oraz e-mail) należy przesłać listownie na adres: RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok lub elektronicznie na adres: sekretariat@rckik.bialystok.pl z dopiskiem: "Kurs Serologiczny 2019".
Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do mgr Jolanty Wróbel pod nr tel.: 85 745 63 55 lub drogą elektroniczną: jwrobel@rckik.bialystok.pl.

Opłata za kurs wynosi 2400,00 zł od osoby. 

W przypadku małej liczby chętnych (poniżej 6 osób) zastrzega się możliwość zmiany terminu kursu na późniejszy.   


SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW w 2023r.

Pytania należy kierować do dr n. med. Mateusza Dziemiańczuka, tel. 85-7456-315 lub 85-7456-321; mdziemianczuk@rckik.bialystok.pl

Szkolenia odbywają się w formie hybrydowej - cztery dni wykładowe (poniedziałek-czwartek) za pośrednictwem platformy do pracy zdalnej oraz zaliczenie odbywające się piątego dnia szkolenia.

Obowiązują pisemne zgłoszenia kandydatów podpisane przez Koordynatora stażu lub Dyrektora szpitala, w którym lekarz stażysta jest zatrudniony.

O terminie szkolenia i osobach zakwalifikowanych na szkolenie koordynatorzy są informowani pisemnie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Proszę przy zgłoszeniu podawać adres e-mail niezbędny do otrzymania linku do szkolenia.

Harmonogram szkoleń na 2023 r. 

- I kurs od 06.03.2023 do 10.03.2023

- II kurs od 17.04.2023 do 21.04.2023

- III kurs od 22.05.2023 do 26.05.2023


 

 

Szkolenie pielęgniarek i położnych

z zakresu przetaczania krwi i jej składników

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- wcześniejsze (nie później niż 3 dni  przed datą szkolenia) dokonanie wpłaty na konto BGK 16 1130 1059 0017 3408 0720 0005 lub bezpośrednia wpłata w kasie w siedzibie RCKiK

w Białymstoku (Księgowość - II piętro)

- szkolenie podstawowe 228,00 zł, szkolenie uzupełniające 150,00 zł (cena obowiązuje od 01.03.2023 r.) 

- na emaila sekretariat@rckik.bialystok.pl przesłanie danych do wystawienia faktury:

osoby nie prowadzące działalności: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  

w przypadku prowadzenia działalności: imię i nazwisko, pełna nazwa i adres firmy, NIP oraz podanie przewidywanego terminu szkolenia.

W tytule wpłaty należy bezwzględnie wpisać rodzaj szkolenia (podstawowe lub uzupełniające) i imię, nazwisko uczestnika szkolenia.

- na emaila mnarewsk@rckik.bialystok.pl  wysłanie danych potrzebnych  do wystawienia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach: imiona i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej, rodzaj szkolenia (podstawowe lub uzupełniające), adresu email, numeru telefonu do kontaktu.

Informacje o terminach szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 857456307.

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2020 poz. 536).

 

 Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.