Szkolenia

Platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych", została uruchomiana platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych.

Platforma znajduje się na stronie internetowej https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl i jest kierowana do pielęgniarek/położnych, lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.

 Kurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 18.09.2023 r. do 29.09.2023 r.

Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej i lekarzy.

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest odpowiednie doświadczenie zawodowe (co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w pełnym wymiarze godzin w pracowni serologii lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym 6 miesięcznemu wymiarowi czasu pracy, przez okres nie dłuższy niż trzy lata), potwierdzone zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika laboratorium lub Dyrektora placówki. Zaświadczenie lub jego kopię należy dołączyć do zgłoszenia na kurs.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko; dane kontaktowe (nr tel. oraz e-mail) należy przesłać listownie na adres: RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok lub elektronicznie na adres: sekretariat@rckik.bialystok.pl z dopiskiem: "Kurs Serologiczny 2023".
Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do mgr Jolanty Wróbel pod nr tel.: 85 745 63 55 lub drogą elektroniczną: jwrobel@rckik.bialystok.pl.

Opłata za kurs wynosi 2800,00 zł od osoby. 

W przypadku małej liczby chętnych (poniżej 6 osób) zastrzega się możliwość zmiany terminu kursu na późniejszy.   


 

SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW w ramach stażu cząstkowego w zakresie chorób wewnętrznych - 2024r. 

Pytania należy kierować do dr n. med. Mateusza Dziemiańczuka, tel. 85-7456-315 lub 85-7456-321; mdziemianczuk@rckik.bialystok.pl  

Obowiązują pisemne zbiorcze zgłoszenia lekarzy stażystów przesyłane przez Koordynatora stażu lub Dyrektora szpitala, w którym lekarz stażysta jest zatrudniony (wzór pisma w załączeniu na dole strony). 

W piśmie zwrotnym szpital zostaje poinformowany o terminie szkolenia i osobach zakwalifikowanych z około miesięcznym wyprzedzeniem. 

Harmonogram szkoleń na 2024r. 

W zakresie transfuzjologii klinicznej: 

- I kurs od 11.03.2024 do 15.03.2024 

- II kurs od 15.04.2024 do 19.04.2024 

- III kurs od 13.05.2024 do 17.05.2024

W zakresie bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki
i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV:

- I termin 18.03.2024

- II termin 22.04.2024

- III termin 20.05.2024

 

Nowe terminy kursu w zakresie bezpieczeństwa pacjenta,

w tym profilaktyki zakażeń HIV,diagnostyki i leczenia AIDS,

diagnostyki i leczenia HCV:

- 16.04.2024

- 14.05.2024

Lekarze, którzy zapisali się na kurs,

zostaną zawiadomieni osobnym pismem o zaistniałej sytuacji.

 Szkolenie pielęgniarek i położnych

z zakresu przetaczania krwi i jej składników

 

Szkolenie stacjonarne
Termin najbliższego szkolenia - 26.03.2024 (uzupełniające i podstawowe)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- wcześniejsze (nie później niż 3 dni  przed datą szkolenia) dokonanie wpłaty na konto BGK 16 1130 1059 0017 3408 0720 0005 lub bezpośrednia wpłata w kasie w siedzibie RCKiK

w Białymstoku (Księgowość - II piętro)

- szkolenie podstawowe 285,00 zł, szkolenie uzupełniające 210,00 zł (cena obowiązuje od 01.03.2024 r.) 

- na emaila sekretariat@rckik.bialystok.pl przesłanie danych do wystawienia faktury:

osoby nie prowadzące działalności: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  

w przypadku prowadzenia działalności: imię i nazwisko, pełna nazwa i adres firmy, NIP oraz podanie przewidywanego terminu szkolenia.

W tytule wpłaty należy bezwzględnie wpisać rodzaj szkolenia (podstawowe lub uzupełniające) i imię, nazwisko uczestnika szkolenia.

- na emaila szkolenia@rckik.bialystok.pl  wysłanie danych potrzebnych  do wystawienia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach: imiona i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej, rodzaj szkolenia (podstawowe lub uzupełniające), adresu email, numeru telefonu do kontaktu.

Informacje o terminach szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 857456344.

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. 2021 poz. 902).

 

 


Szkolenie lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią na okresowe szkolenie w trybie stacjonarnym.
Podstawa prawna §5 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 504, z 2022 r. poz. 1043 oraz z 2023 r. poz. 886)

Termin szkolenia: 20 października 2023 roku (początek od godz. 10:00)
Miejsce szkolenia: siedziba RCKiK w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, II piętro sala konferencyjna.
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na szkolenie i zwrotne odesłanie do RCKiK w Białymstoku (listownie/ email: szkolenia@rckik.bialystok.pl/ fax) do 01.10.2023 r.
Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Tytuł kursu: Czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Termin(y):

04.03.2024 - 06.03.2024

Organizator:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok

Miejsce kursu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok

Kierownik naukowy:

prof. dr hab n. med. Piotr Marek Radziwon

Zgłoszenia na kurs:

tel.: 85 744 73 44; e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, szkolenia@rckik.bialystok.pl


Tytuł kursu: Immunologia transfuzjologiczna

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Termin(y):

08.04.2024 - 11.04.2024

Organizator:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok

Miejsce kursu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok

Kierownik naukowy:

prof. dr hab n. med. Piotr Marek Radziwon

Zgłoszenia na kurs:

tel.: 85 744 73 44; e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, szkolenia@rckik.bialystok.pl


Kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych
Tytuł kursu: PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI-ORGANIZACJA I ZADANIA, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.
Kurs on-line
Termin(y):
09.09.2024 - 11.09.2024
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok
Miejsce kursu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
Kierownik naukowy:
prof. dr hab n. med. Piotr Marek Radziwon
Zgłoszenia na kurs:

Kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych
Tytuł kursu: ZASADY WSPÓŁCZESNEJ TRANSFUZLOGII Z ELEMENTAMI PROMOCJI ZDROWIA
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.
Kurs on-line
Termin(y):
07.10.2024 - 08.10.2024
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok
Miejsce kursu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
Kierownik naukowy:
prof. dr hab n. med. Piotr Marek Radziwon
Zgłoszenia na kurs:

Pobierz formularz zgłoszenia na kursKurs serologiczny doskonalący z zakresu "Serologii grup krwi" odbędzie się w dniach od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.