Aktualność

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bartosz Szutkiewicz
czwartek, 27 października 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na sprzedaż urządzeń medycznych prowadzonego w trybie publicznego przetargu ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej Sprzedającego: www.rckik.bialystok.pl oraz w siedzibie RCKiK w Białymstoku na tablicy ogłoszeń w dniu 10.10.2016 r.


Sprzedający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż w dniu 25.10.2016 r. w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu na sprzedaż urządzeń medycznych, tj. (pras automatycznych do preparatyki krwi Compomat G4 w ilości 3 szt.) została wybrana oferta najkorzystniejsza Oferenta:

 

Oferta nr 1: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

                 ul. Al. Jerozolimskie 134

                 02-305 Warszawa

 

wartość oferty brutto: 57 060,03 zł

 

Wybrany Oferent spełnił wszystkie wymagania oraz warunki określone w ogłoszeniu o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż urządzeń medycznych z dnia 10.10.2016 r.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 25.10.2016 r. do godz. 1100, do siedziby Sprzedającego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wpłynęła jedna (1) oferta na zakup urządzeń medycznych.

 

Białystok, dnia 26.10.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty