Projekt REACT-EU

 

Beneficjent - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku realizuje projekt pod nazwą:

„Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0163/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0163/22-00/601/2023/71.

 

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 17 544 028,88 PLN

Koszt kwalifikowalny: 13 373 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 13 373 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100% wkładu z Funduszy Europejskich

 

Opis Projektu, cele, planowane efekty

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Zakres projektu obejmuje:

- ­opracowanie dokumentacji projektowych budynków dla budowy budynku Terenowego Oddziału RCKiK w Łomży oraz dla przebudowy i dostosowania pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku, dokumentacji projektowej do przebudowy pomieszczeń dla urządzenia wykonującego czynności preanalityczne, dokumentacji projektowej zakupu i instalacji poczty pneumatycznej, dokumentacji projektowej aranżacji i zakupu wyposażenia wnętrz w budynku RCKiK w Białymstoku, opracowanie Studium wykonalności projektu.

- ­prace budowlane zw. z wykonaniem budynku TO w Łomży, prace zw. z przebudową i rozbudową budynku RCKIK w Białymstoku, prace zw. z instalacja poczty pneumatycznej w budynku RCKIK w Białymstoku oraz prace adaptacyjne w obiekcie RCKIK w Białymstoku,

- ­nadzór inwestorski nad robotami,

- ­Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Białymstoku oraz oddziałów terenowych w Łomży i Hajnówce

- zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania)

- zakup sprzętu do dezynfekcji,

- zarządzanie projektem,

- niezbędne działania promocyjne.

Powstała infrastruktura i doposażenie zapewni wdrożenie skutecznych rozwiązań stanowiących działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutków zdrowotnych i społecznych. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie odporności RCKiK w Białymstoku na wystąpienie pandemii i jej skutków poprzez unowocześnienie infrastruktury siedziby i Terenowych Oddziałów. Pozwoli to na zwiększenie dostępności usług centrum i promocję krwiodawstwa.

Planowany do osiągniecia wskaźnik produktu:

- liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.

- Wartość zakupionego sprzętu medycznego – CV2: 221 384,00 PLN,

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29): 33 508,15 PLN

 

Okres realizacji:

od 01.02.2020 r. do 30.09.2023 r.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

W związku z realizacją Projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa”, w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje o funkcjonowaniu specjalnego mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w tym
w szczególności:

lub

  • poprzez skorzystanie ze specjalnego formularza 

Więcej informacji udostępniono pod adresem: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

Dodatkowo Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Białymstoku
informuje również swoich pracowników zaangażowanych z realizację Projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. możliwości zgłoszenia na specjalny adres mailowy: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub wykorzystania specjalnego formularza.

 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego dostępna tutaj.