Aktualność

Pisemny przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit.
Bartosz Szutkiewicz
poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Białystok, dnia 27.09.2013 r.

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,

   15-950 Białystok,

    tel. 85 744-70-02, fax 85 744-71-33,

    www.rckik.bialystok.pl

    e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl

    Godziny urzędowania: od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku.

 

2. Przedmiot przetargu:

    Samochód ciężarowy marki Ford Transit o następujących danych technicznych:

    Rok produkcji:                               2004

    Liczba miejsc:                                7
    Nr rejestracyjny:                            BI 62583
    Nr karty pojazdu:                           seria KP/AAA 4623279
    Nr nadwozia:                                 WF0VXXBDFV4L82367
    Kolor nadwozia:                            biały
    Pojemność/moc silnika:                  1998 cm³/74 kW
    Rodzaj silnika:                               diesel
    Rodzaj skrzyni biegów:                 manualna 5 biegowa
    Przebieg:                                        334 500 km
    Badania techniczne ważne do:      17.10.2013 r.

    Dopuszczalna ładowność:             1100 kg

    Dopuszczalna masa całkowita:      2800 kg

    Rodzaj pojazdu: ciężarowy, skrzyniowy z możliwością demontażu tylnych siedzeń.

    W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: radio, hak holowniczy, autoalarm,

    immobiliser, 2 poduszka powietrzna, wspomaganie układu kierowniczego,

    2 pary kluczyków.

 

3. Tryb przetargu:
    Pisemny przetarg ofertowy.

   Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi

   zawierać następujące dane oferenta:
   a) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
   b) miejsce zamieszkania (siedziba),
   c) numer telefonu, faxu, adres e-mail
   d) numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi

       rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących

       zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP oraz REGON w przypadku

       pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
   e) datę sporządzenia oferty,
   f) oferowaną cenę,
   g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, warunkami

       przetargu i wzorem umowy kupna - sprzedaży

 

4. Cena wywoławcza samochodu:

    Cena wywoławcza samochodu wynosi 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy

    złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
     ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
     15-950 Białystok
     „Oferta na zakup samochodu Ford Transit”

     Oferty należy składać na adres:

     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 

     ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,   15-950 Białystok,

     pok. 201 (II piętro) sekretariat.

     Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2013 r., o godz. 1100

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2013 r., o godz. 1115

     Miejsce otwarcia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

     przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, pok. 203 (II piętro) sala seminaryjna.

     Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza ofertowego (Załącznik nr 1)

     dostępnego w siedzibie sprzedającego lub na zgłoszenie z poczty e-mailem

     wmalyszko@rckik.bialystok.pl

     Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2) dostępny jw.

     Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. 

     Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

 6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

     przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23.

     Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w

     godzinach od 900 do 1400 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
     Osoba do kontaktu: Wojciech Małyszko tel. 85 745-63-37, 533 690 004

 

 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
    
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł

         (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy

         36 1500 1344 1213 4004 0133 0000 z dopiskiem „Wadium samochód”.

     b) Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

     c) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną

         zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania na konto bankowe wskazane

         przez oferenta.

     d) Wadium przepada na rzecz RCKiK w Białymstoku jeżeli oferent, którego oferta została

         wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie

        oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
     e) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki

         organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące

         działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu

         tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące

         działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z

         właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

 8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

     a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu

     b) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są

         one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień

         mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

     c) oferent nie wniósł wadium

     O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

 9. Wybór oferty:
    
a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
     b) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną,

         oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą

         niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

 

10. Umowa.
     
a) Data podpisania umowy sprzedaży samochodu zostanie wyznaczona niezwłocznie po 

          pozytywnym zakończeniu przetargu. 

      b) Po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę

          nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
      c) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym

          niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.
      d) Wzór umowy (Załącznik nr 2) dostępny jest w siedzibie RCKiK w Białymstoku  lub na

           zgłoszenie z poczty e-mailem wmalyszko@rckik.bialystok.pl

      e) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości

           nabywca.

 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu

      bez podania przyczyny.

ford transit

Pisemny przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit.