Aktualność

e-Zdrowie
Bartosz Szutkiewicz
czwartek, 04 lipca 2013

Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-010/12
pn. „Kompleksowe e-usługi w zakresie krwiolecznictwa świadczone przez RCKiK w Białymstoku”

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

 

W ramach publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wdroży platformę informatyczną do świadczenia kompleksowych e-usług  na rzecz jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa podlaskiego, obejmującą:

-    system zlecania wykonania badań immunohematologicznych,

-    system składania zamówień na krew i jej składniki,

-    system zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych,

-    system elektronicznej księgi transfuzyjnej,

za pomocą internetu.

Projekt zakłada integrację z regionalną platformą informatyczną poprzez wykorzystanie portalu regionalnego uruchomionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”.

E-usługi będą dostępne na regionalnej platformie informatycznej w postaci aplikacji on-line,
a jednocześnie w portalu będzie dostępny interfejs oparty o usługę sieciową (tzw. webservice), który umożliwi podłączenie się do usługi bezpośrednio z dowolnego systemu. W wyniku realizacji projektu powstaną trzy usługi świadczone drogą elektroniczną: dwie na poziomie Interakcja i jedna na poziomie Dwustronna Interakcja

Celem projektu jest:

-    usprawnienie procesu wydawania krwi i materiałów krwiopochodnych,

-    przyspieszenie procesu autoryzacji badań,

-    przyspieszenie dostępu do danych i informacji,

-    zwiększenie efektywności funkcjonowania służby krwi.

Spodziewane korzyści z realizacji projektu:

-    usprawnienie komunikacji pomiędzy szpitalem wysyłającym zlecenie na wybrany składnik krwi albo badanie laboratoryjne, a RCKiK w Białymstoku, który jest odbiorcą zlecenia,

-    skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przetoczenie składnika krwi,

-    zwiększenie dostępności do bieżącej informacji na temat realizacji zleceń i zamówień,

-    zwiększenie dostępności do informacji o wykonanych badaniach, co w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz spowoduje zmniejszenie ilości badań wykonywanych u tego    samego pacjenta.

Projekt stworzy platformę dostępną dla wszystkich pracowni wykonujących badania immunohematologiczne w województwie podlaskim, a także na terenie całego kraju.

Cel bezpośredni projektu jest spójny z celem głównym Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, jakim jest upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej. 

W ramach projektu prowadzone są dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsze, pod nr ZP/PN-26/13 na „Dostawę systemu do zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych w RCKiK w Białymstoku wraz z niezbędnym sprzętem”.  

Przedmiotem postępowania jest:

1. system do zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych obejmujący:

-  urządzenia do digitalizacji z jednostkami sterującymi,

-  oprogramowanie do zdalnej autoryzacji wyników,

-  sprzęt komputerowy:

«  terminale,

«  drukarki laserowe,

«  drukarki kodów kreskowych,

«  czytniki kodów kresowych,

«  ups,

«  zestawy do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. system wirtualnych desktopów,

3. system zabezpieczenia połączeń sieciowych,

4. integracja z regionalną platformą informatyczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poprzez wykorzystanie portalu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” oraz integracja z systemem informatycznym zakupionym przez RCKiK w Białymstoku.

Drugie, pod nr ZP/PN-32/13 na "Dostawę systemu informatycznego obejmującego e-usługi w zakresie krwiolecznictwa".

Przedmiotem postępowania jest dostawa systemu informatycznego obejmującego e-usługi w zakresie krwiolecznictwa świadczone przez RCKiK w Białymstoku, jego instalacja, konfiguracja i prawidłowe uruchomienie, dostawa zestawów do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przeszkolenie personelu RCKiK w Białymstoku.

e-Zdrowie