Aktualność

Ogłoszenie o sprzedaży
Arkadiusz Gmitrzak
poniedziałek, 08 kwietnia 2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

                                                                                                                    Białystok, dnia 25.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, działając na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie (Dz.Urz.MZ. z 2012 r. poz. 104 ze zm.), zwanego dalej „Zarządzeniem”, informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie przepisów art. 701 oraz

art. 703 – 705 Kodeksu Cywilnego uznanych za zużyte lub zbędne składników majątku RCKiK w Białymstoku, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą ubiegać się zakup składników majątku wymienionych
w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, składając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2, po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3.

Oferty można składać na poszczególne składniki majątku wymienione w Załączniku nr 1 lub jednorazowo na wszystkie. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, pod uwagę będzie brana oferta najkorzystniejsza, a gdy oferowane ceny będą równe -
o wyłonieniu nabywcy decyduje kolejność wpływu ofert.

Formularze ofertowe należy składać do dnia 06.05.2024 r. (poniedziałek):

-        listownie lub osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie RCKiK w Białymstoku
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 216, z dopiskiem: „SPRZEDAŻ MEBLI 2024”,

lub

-        mailowo na adres wmalyszko@rckik.bialystok.pl wpisując w tytule: „SPRZEDAŻ MEBLI 2024”.

Wyłoniony w przetargu nabywca będzie zobowiązany zapłacić zaoferowaną przez siebie cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu księgowego lub zawarcia umowy na rachunek bankowy RCKiK w Białymstoku:

16 1130 1059 0017 3408 0720 0005

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpłaty zaoferowanej przez nabywcę kwoty w terminie ustalonym przez strony. Zakupiony przedmiot sprzedaży nabywca odbierze na swój koszt i we własnym zakresie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia terminu oględzin składników majątku, prosimy o kontaktowanie się z Panem Wojciechem Małyszko pod numerem telefonu (85) 745-63-37.

 

Dyrektor RCKiK

w Białymstoku

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wykaz zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

Ogłoszenie  o sprzedaży