Aktualność

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym
Bartosz Szutkiewicz
piątek, 24 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO
 
 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok,
tel. 85 744-70-02, fax 85 744-71-33,
www.rckik.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
Godziny urzędowania: od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku.
 

 2. Opis przedmiotu przetargu:

Analizator Immunohematologiczny:
 
model – „GALILEO”
rok produkcji – 2009 r.
numer s/n – 5030000549
producent – „IMMUCOR GAMMA”
cena wywoławcza  – 19 008,00 zł (brutto)
wadium – 1 900,00 zł (brutto)
 
Urządzenie nie jest objęte gwarancją ani rękojmią.
 
3. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.

 

4. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a)      Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1),
b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
c)      NIP i REGON (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
d)      Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Kupującego udzielone przez Kupującego (imienne upoważnienie do reprezentowania Kupującego w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze).
 
Wzór dokumentu z pkt. 4, ppkt. a) jest dostępny w siedzibie sprzedającego, na zgłoszenie z poczty  e-mail: wmalyszko@rckik.bialystok.pl oraz na stronie internetowej RCKiK w Białymstoku.
 
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
 
„Oferta na zakup urządzenia medycznego”
Nie otwierać przed dniem 10.09.2018, godz. 1115


Oferty należy składać na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok,
pok. 201 (II piętro) sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu: 10.09.2018 o godz. 1100
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.09.2018 o godz. 1115
Miejsce otwarcia:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, pok. 203 (II piętro) sala seminaryjna.
Oferta nie podlega zmianie po upływie terminu składania ofert.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23.
Urządzenie będzie udostępniane zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Wojciech Małyszko, tel. 85 74-56-337 lub 605-400-410
 
7. Warunki przystąpienia do przetargu:
7.1  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w pkt. 2.
Wadium należy wnieść na rachunek bankowy:
27 1130 1059 0017 3408 0720 0001
z dopiskiem „Wadium urządzenie medyczne”.
7.2  Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
7.3  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania na konto bankowe wskazane przez Oferenta.
7.4  Wadium przepada na rzecz RCKiK w Białymstoku jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
7.5  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 
8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
a)      została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b)      nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
c)      Oferent nie wniósł wadium.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
 
9. Wybór oferty:
a)      Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
b)      W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
 
10. Umowa:
a)      Data podpisania umowy sprzedaży urządzenia medycznego zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
b)      Po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
c)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.
d)      Wzór umowy (Załącznik nr 2) dostępny jest w siedzibie RCKiK w Białymstoku, na zgłoszenie  z poczty e-mailem: wmalyszko@rckik.bialystok.pl lub na stronie internetowej RCKiK w Białymstoku.
e)      Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca.
 
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż urządzenia medycznego bez podania przyczyny.

 

Formularz ofertowy: https://bit.ly/2wqc83s

Wzór umowy: https://bit.ly/2w809IE

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym