Aktualność

"Kolej na Ciebie"
Bartosz Szutkiewicz
środa, 20 września 2017

Za­koń­czy­ła się akcja „Kolej na Ciebie”. Na dworcach w całej Polsce można było oddać krew lub za­re­je­stro­wać się, jako po­ten­cjal­ny dawca szpiku kostnego. Akcja toczyła się od 12 czerwca, a za­koń­czy­ła się 11 września na dworcu Gdynia Główna. Łącznie zebrano niemal 69 litrów krwi, a 95 osób zapisało się do oddania szpiku.

Wy­da­rze­nia zor­ga­ni­zo­wa­no na dworcach: Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Szczecin Główny, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Bydgoszcz Główna, Opole Główne, Rzeszów Główny, Łódź Fabryczna i Gdynia Główna. Przed każdym z budynków pojawiły się specjalne mobilne punkty po­bie­ra­nia krwi, w których można było oddać krew. Przy odrębnych sta­no­wi­skach wo­lon­ta­riu­sze DKMS re­je­stro­wa­li natomiast po­ten­cjal­nych dawców szpiku. W ramach akcji na dworcach oraz w pociągach były wy­świe­tla­ne filmiki promujące kr­wio­daw­stwo oraz zbli­ża­ją­ce się wy­da­rze­nia.

„Kolej na Ciebie – uratuj życie” to przykład ini­cja­ty­wy, która bardzo dobrze wpisuje się w pro­spo­łecz­ną dzia­łal­ność Grupy PKP. Nasze dworce kolejowe, ze względu na duże potoki pa­sa­żer­skie, stanowią doskonałą prze­strzeń pod or­ga­ni­za­cję tego typu akcji – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. – Kolejarze po raz kolejny udo­wod­ni­li, że potrafią pomagać po­trze­bu­ją­cym – dodaje.

„Kolej na Ciebie” to wynik współ­pra­cy Fundacji Grupy PKP, spółek Grupy PKP, Fundacji DKMS, Na­ro­do­we­go Centrum Krwi, Centrum Pol­tran­splant, Nie­za­leż­ne­go Zrze­sze­nia Studentów, Spółki PKS Polonus i Ko­le­jar­skiej Służby Krwi. Patronat nad akcją objęło Mi­ni­ster­stwo In­fra­struk­tu­ry i Bu­dow­nic­twa oraz Mi­ni­ster­stwo Zdrowia.

"Kolej na Ciebie"