Aktualność

Ogłoszenie
Bartosz Szutkiewicz
środa, 12 października 2016

 

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ

URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,

15-950 Białystok,

tel. 85 744-70-02, fax 85 744-71-33,

www.rckik.bialystok.pl

e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl

Godziny urzędowania: od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku.

 

 2. Opis przedmiotów przetargu:

 

a)  Prasa automatyczna do preparatyki krwi – 1 szt.

model – Compomat G4

rok produkcji – 2010 r.

numer – 0CET 1487

producent – Fresenius Kabi AG (Niemcy)

Uwaga: w kpl. kompresor JUN-AIR  6-15 (Dania), rok produkcji 2009, nr 688660

             cena wywoławcza za 1 szt. – 19 839,90 zł (brutto) 

wadium za 1 szt. – 2 000,00 zł (brutto)

 

b)  Prasa automatyczna do preparatyki krwi – 1 szt.

model – Compomat G4

rok produkcji – 2010 r.

numer – 0CET 1482

producent – Fresenius Kabi AG (Niemcy)

Uwaga: w kpl. kompresor JUN-AIR  6-15 (Dania), rok produkcji 2008, nr 681613

             cena wywoławcza za 1 szt. – 19 839,90 zł (brutto) 

wadium za 1 szt. – 2 000,00 zł (brutto)

 

c)   Prasa automatyczna do preparatyki krwi – 1 szt.

model – Compomat G4

rok produkcji – 2009 r.

numer – 8CET 1217

producent – Fresenius Kabi AG (Niemcy)

             cena wywoławcza za 1 szt. – 17 355,30 zł (brutto) 

wadium za 1 szt. – 2 000,00 zł (brutto)

 

Urządzenia nie są objęte gwarancją ani rękojmią.

 

3. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje a), b) i c).

 

4. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

a)      Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1),

b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

c)      NIP i REGON (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

d)      Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Kupującego udzielone przez Kupującego (imienne upoważnienie do reprezentowania Kupującego w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze).

 

Wzór dokumentu z pkt. 4, ppkt. a) jest dostępny w siedzibie sprzedającego, na zgłoszenie z poczty e-mail: wmalyszko@rckik.bialystok.pl oraz na stronie internetowej RCKiK w Białymstoku.

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

 

„Oferta na zakup urządzenia/urządzeń medycznych”

Nie otwierać przed dniem 25.10.2016, godz. 1115

 

Oferty należy składać na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 23,   15-950 Białystok,

pok. 201 (II piętro) sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2016 o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2016 o godz. 1115

Miejsce otwarcia:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, pok. 203 (II piętro) sala seminaryjna.

Oferta nie podlega zmianie po upływie terminu składania ofert.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 

przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23.

Urządzenia będą udostępniane zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: Wojciech Małyszko, tel. 85 74-56-337 lub 605-400-410

 

7. Warunki przystąpienia do przetargu:

7.1  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w pkt. 2, ppkt. a), b), c). Podane wielkości wadium należy odpowiednio zwielokrotnić zgodnie z ilością sprzętu, na który składana jest oferta.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy:

27 1130 1059 0017 3408 0720 0001

z dopiskiem „Wadium urządzenie/urządzenia medyczne”.

7.2  Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

7.3  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania na konto bankowe wskazane przez oferenta.

7.4  Wadium przepada na rzecz RCKiK w Białymstoku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.

7.5  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

a)   została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

b)   nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c)   oferent nie wniósł wadium.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

9. Wybór oferty:

a)   Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

b)   W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

 

10. Umowa:

a)      Data podpisania umowy sprzedaży urządzeń medycznych zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

b)      Po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

c)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

d)      Wzór umowy (Załącznik nr 2) dostępny jest w siedzibie RCKiK w Białymstoku, na zgłoszenie  z poczty e-mailem: wmalyszko@rckik.bialystok.pl lub na stronie internetowej RCKiK               w Białymstoku.

e)      Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca.

 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż urządzeń medycznych bez podania przyczyny.

 

Formularz ofertowy: http://www.rckik.bialystok.pl/upload/CompomatG4/Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Wzór umowy: http://www.rckik.bialystok.pl/upload/CompomatG4/Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf


Ogłoszenie