Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ22 i PZ23 ZP/TP-21/22
ZP/TP-21/22
2022-09-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2022-09-19
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam�wienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o uniewa�nieniu post�powania