Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze PK 7300 i materiałów eksploatacyjnych do stacji wody Elix 70C oraz usługa przeglądów, konserwacji, napraw analizatora PK 7300 i stacji wody Elix 70C
ZP/KC-16/2018
2018-10-17
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2018-10-19
Informacja o zako�czeniu procedury