Zamówienie publiczne

Dostawa kart, odczynników, akcesoriów i mat. zużywalnych do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed oraz usługa serwisu i naprawy 4 analizatorów Classic ID-GelStation DiaMed
ZP/PN-5/17
2017-04-19
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-07-13
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia