Zamówienie publiczne

Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % roztworze NaCl lub w wodzie do iniekcji do plazmaferezy automatycznej
ZP/KC - 18/2016
2016-09-23
wm.
Radosław Narewski, tel. 85 7456 338
2016-10-03
Wybór oferty