Białystok: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz pojemników pustych a 1000 ml do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. (ZP/WR-20/15)
Numer ogłoszenia: 124595 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118357 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 74 47 002, faks 085 7447133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz pojemników pustych a 1000 ml do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. (ZP/WR-20/15).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza w ilości 840 szt. oraz pojemników pustych a 1000 ml do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza w ilości 1248 szt. do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 33.19.40.00-6, 33.14.16.14-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63248,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę