Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Główny Księgowy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Główny Księgowy – 1 osoba.

Wymiar czasu pracy  -   pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość, ekonomia,

-          co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości, w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym,

-          bardzo dobra znajomość przepisów o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych,

-          bardzo dobra znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-          bardzo dobra znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

-          bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,

-          umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz ekonomicznych,

-          pełna zdolność do czynności prawnych,

-          brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

Wymagania pożądane:

-          certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

-          doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce służby zdrowia,

-          samodzielność, obowiązkowość, rzetelność, kreatywność,

-          wysoka kultura osobista,

-          umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

-          umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,

-          doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i metod zarządzania w obszarze księgowości.

Główne obowiązki:

-          przygotowywanie budżetu i planów finansowych jednostki,

-          kierowanie i nadzór nad pracą działu księgowości,

-          nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,

-          prowadzenie bieżących spraw i rozliczeń finansowych,

-          wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

-          dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

-          dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych,

-          rozliczanie kosztów,

-          sporządzenie sprawozdawczości finansowej.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie o niekaralności,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  14  czerwiec  2017 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej,

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

z dopiskiem:  KADRY

kontakt:  Ewa Pazulak - 85 74 56 348