Praca

Ogłoszenie o konkursie ofert dla diagnosty laboratoryjnego

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej (serologii) w RCKiK w Białymstoku.

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można w siedzibie Udzielającego Zamówienie – Kadry, pokój nr 219, tel. 85 74 56 348 oraz na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl

3. Oferty należy składać w kadrach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 do dnia 28.02.2017r. do godz.12.00

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 28.02.2017 r. godz. 12.30 – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:

a)      najniższa cena za jedną godzinę świadczenia usługi,

b)      doświadczenie w służbie krwi – pracownia serologiczna.

6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7. Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

Białystok, 2017.02.09

 


Ogłoszenie o konkursie ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: kwalifikowania osób na kandydatów na dawców krwi i szpiku oraz dawców krwi poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego w RCKiK w Białymstoku.
1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
2. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można w siedzibie Udzielającego Zamówienie – Kadry, pokój nr 219, tel. 85 74 56 348 oraz na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl
3. Oferty należy składać w kadrach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 do dnia 28.02.2017 r. do godz.12.00
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 28.02.2017 r. godz. 12.30 – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:
a) najniższa cena za jedną godzinę świadczenia usługi,
b) doświadczenie w służbie krwi.
6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
7. Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

Białystok, 2017.02.09

 


 

Ogłoszenie o konkursie ofert dla pielęgniarek (położnych)

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, na podstawie art.26 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1638 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców szpiku oraz dawców krwi w RCKiK w Białymstoku.

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2019r.

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można w siedzibie Udzielającego Zamówienie – Kadry, pokój nr 219, tel. 85 74 56 348 oraz na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl

3. Oferty należy składać w kadrach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 do dnia 28.02.2017r. do godz.12.00

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 28.02.2017 r. godz. 12.30 – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:

a)      najniższa cena za jedną godzinę świadczenia usługi,

b)      doświadczenie w służbie krwi.

6. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7. Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

 

Białystok, 2017.02.09